LMS@PSU will be unavailable during 03.00am - 04.10am everyday 
for regular maintenance.
Please logout from the system before 03.00am.

ระบบจะปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 03.00 น. ถึง 04.10 น. ของทุกวัน
โดยจะทำงานอัตโนมัติ เพื่อสำรองข้อมูลของระบบ
ขอให้ทุกท่านออกจากระบบก่อนเวลาดังกล่าวของทุกวันด้วย