Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SIWANAT CHUMMAI
ไม่สามารถเข้าไปโพสในกลุ่มของรายวิชา 895-101Behavior Science ได้
by SIWANAT CHUMMAI - Wednesday, 11 January 2012, 10:50 PM
 
ไม่สามารถเข้าไปโพสในกลุ่มได้ แล้วจะมีวิธีแก้ไขยังไงค่ะ
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: ไม่สามารถเข้าไปโพสในกลุ่มของรายวิชา 895-101Behavior Science ได้
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Thursday, 12 January 2012, 10:30 AM
 
เพราะว่าผู้สอนไม่ได้ตั้งค่ากลุ่ม (Group) ในรายวิชาให้กับน้องครับ เลยไม่สามารถเข้าไปใช้งาน Forum ซึ่งมีการระบุให้ต้องโพสแบบแบ่งกลุ่มได้ ตอนนี้ผมได้ตั้งค่ากลุ่มให้กับน้องแล้วก็น่าจะใช้งานได้แล้วครับ
Picture of SIWANAT CHUMMAI
Re: ไม่สามารถเข้าไปโพสในกลุ่มของรายวิชา 895-101Behavior Science ได้
by SIWANAT CHUMMAI - Thursday, 12 January 2012, 05:07 PM
 
ได้แล้วค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ