Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: 890-102 Fundamental English Reading and Writing
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Friday, 9 December 2011, 10:45 AM
 
จากที่ทำการตรวจสอบข้อมูลใน log ในระบบ LMS ก็ไม่พบว่ามีบันทึกการใช้งานของน้องในรายวิชา 890-102 นะครับหรือก็คือไม่มีชื่อของน้องในรายวิชา 890-102 ในระบบ LMS มาตั้งแต่แรกแล้ว แต่ว่าข้อมูลลงทะเบียนที่อยู่ในทะเบียนกลางมีชื่อน้องอยู่ใน section 20 ดังนั้นผมเลยเพิ่มชื่อของน้องเป็นผู้เรียนในรายวิชาดังกล่าวให้แล้วครับ