Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: ไม่มีชื่อในรายวิชา
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Wednesday, 9 November 2011, 08:57 PM
 
การเพิ่มชื่อเข้าเป็นผู้เรียนในรายวิชาทำได้ 2 วิธี

1) สมัครเป็นผู้เรียนในรายวิชาด้วยตนเอง
2) ผู้สอนเป็นผู้เพิ่มชื่อเข้าไปให้

สำหรับวิธีแรก ในรายวิชานี้ผู้สอนได้ตั้งรหัสผ่านสำหรับการสมัครไว้ ต้องสอบถามผู้สอนว่ารหัสการสมัครคืออะไร

สำหรับวิธีที่สอง ส่วนมากผู้สอนจะใช้การนำเข้ารายชื่อนักศึกษาจากข้อมูลลงทะเบียนของทะเบียนกลาง ลองแจ้งให้ผู้สอนทำการนำเข้ารายชือซ้ำอีกครั้งครับ

สรุปว่าต้องติดต่อเจ้าของรายวิชา อ.พัฒนิจ โกญจนาท ครับ