Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: 330-102
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Monday, 26 September 2016, 10:05 AM
 
forum นี้สำหรับแจ้งลบรายวิชาของผู้สอนครับ ถ้าต้องการจะนำชื่อตนเองออกจากรายวิชาก็ให้คลิกเข้าไปที่วิชาที่ต้องการจะออก แล้วคลิกที่ชื่อของตนเองตรงมุมบนขวา แล้วคลิกที่ปุ่ม Unenrol me from ... ครับ