Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of WARISARA THACHANIYOM
แจ้งลบรายวิชา
by WARISARA THACHANIYOM - Tuesday, 20 September 2016, 05:57 PM
 
543-101
536-211
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: แจ้งลบรายวิชา
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Thursday, 22 September 2016, 02:49 PM
 
forum นี้สำหรับแจ้งลบรายวิชาของผู้สอนครับ ถ้าต้องการจะนำชื่อตนเองออกจากรายวิชาก็ให้คลิกเข้าไปที่วิชาที่ต้องการจะออก แล้วคลิกที่ชื่อของตนเองตรงมุมบนขวา แล้วคลิกที่ปุ่ม Unenrol me from ... ครับ