Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: แจ้งลบรายวิชา
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Wednesday, 24 August 2016, 01:52 PM
 
ปกตินักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์แจ้งลบรายวิชานะครับ แต่เนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาว่างและผู้สอนเองก็ไม่ได้เข้าใช้งานระบบมาประมาณปีกว่า ดังนั้นผมจึงตัดสินใจลบรายวิชานี้

  • 142-364 Web Programming and Web Database [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=6709]