Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of เพ็ญศิริ กตัญญู
แจ้งลบรายวิชา
by เพ็ญศิริ กตัญญู - Saturday, 20 August 2016, 09:22 PM
 
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: แจ้งลบรายวิชา
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Monday, 22 August 2016, 12:55 AM
 
ผู้ที่จะแจ้งลบได้ต้องเป็นผู้สอนของรายวิชาดังกล่าวเท่านั้นนะครับ
ผมได้นำรายชื่อของน้องออกจากการเป็นผู้เรียนในรายวิชาดังกล่าวแทนนะครับ