Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of KRITSADA RITDECH
แจ้งลบรายวิชาอังกฤษพื้นฐาน LMS(17-05-2559)
by KRITSADA RITDECH - Tuesday, 17 May 2016, 11:17 AM
 
แจ้งลบรายวิชาอังกฤษพื้นฐาน LMS ตาม file แนบครับ

ขอบคุณครับ
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: แจ้งลบรายวิชาอังกฤษพื้นฐาน LMS(17-05-2559)
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Monday, 10 October 2016, 10:09 AM
 
ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ
 • 890-102 Fundamental English Reading and Writing (1/2556) [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=5238]
 • 890-102 Fundamental English Reading and Writing (2/2556) [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=5596]
 • 890-102 Fundamental English Reading and Writing (3/2556) [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=5940]
 • 890-102 Fundamental English Reading and Writing (3/2556)รอบสอง [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=5966]
 • 890-100 Preparatory Foundation English (1/2556) [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=5235]
 • 890-100 Preparatory Foundation English (2/2555) [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=1448]
 • 890-100 Preparatory Foundation English (2/2556) [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=5594]
 • 890-100 Preparatory Foundation English (2/2557) [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=6512]
 • 890-101 Fundamental English Listening and Speaking (1/2556) [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=5236]
 • 890-101 Fundamental English Listening and Speaking (1/2557) [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=5995]
 • 890-101 Fundamental English Listening and Speaking (2/2556) [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=5595]
 • 890-101 Fundamental English Listening and Speaking (2/2557) [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=6529]
 • 890-101 Fundamental English Listening and Speaking (3/2555) [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=994]
 • 890-101 Fundamental English Listening and Speaking (3/2556) [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=5939]
 • 890-101 Fundamental English Listening and Speaking (3/2557) [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=6907]
 • 890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน (2/2552) [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=2250]
ปล. เนื่องจากจำนวนข้อมูลการใช้งานในแต่ละรายวิชาที่แจ้งมามีเป็นจำนวนมาก (ข้อมูลการสอบของ Quiz) เมื่อสั่งลบรายวิชาแล้วปรากฏกว่าไม่สามารถลบรายวิชาได้ เลยต้องค่อย ๆ ลบข้อมูลภายในรายวิชาออกก่อนแล้วค่อยลบตัวรายวิชา จึงใช้เวลาในการดำเนินการนานครับ