Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of PAWONWAN PREEYACHART
เพิ่มวิชาใน My Courses ไม่ได้ค่ะ
by PAWONWAN PREEYACHART - Thursday, 21 January 2016, 01:48 PM
 
http://lms.psu.ac.th/course/search.php?search=+324-135

วิชานี้เพิ่มไม่ได้ค่ะ มันล็อคอยู่ ต้องทำยังไงบ้างคะ เศร้า
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: เพิ่มวิชาใน My Courses ไม่ได้ค่ะ
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Thursday, 21 January 2016, 03:01 PM
 
ก่อนหน้านี้อาจารย์ประจำวิชาได้ตั้งค่ารายวิชาผิดไปจึงทำให้นักศึกษาไม่สามารถสมัครเข้าเป็นผู้เรียนในรายวิชาได้ ผมได้แก้ไขการตั้งค่าทำให้ตอนนี้นักศึกษาสามารถสมัครเข้ารายวิชาได้แล้ว แต่ต้องทราบรหัสผ่านในการสมัครจากอาจารย์ผู้สอนก่อนนะครับ