Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: แจ้งลบวิชา ในระบบเพิ่มเติมครับ
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Wednesday, 13 January 2016, 11:24 PM
 
ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ

 • 142-367 Business Administration 2-2557 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=6567]
 • 450-133 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขั้นสูง (2/2552) [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=2127]
 • 460-201 Business Law ภาค1/2556 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=5392]
 • 460-203 Operations Managementภาค2-2556 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=5686]
 • 460-211 Operations Management ภาค 2/2555 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=4810]
 • 460-359 การฝึกงาน อ.พัฒนิจ [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=5944]
 • 460-410 การจัดการกลยุทธ์ ปี2556 กลุ่ม 03 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=5590]
 • 460-450 Performanace Management ภาค1/2553 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=1788]
 • 460-450 Performanace Management ภาค1/2555 รหัส 52 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=3469]
 • 460-450การบริหารผลการปฏิบัติงาน ภาค 1/2554 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=2860]
 • 460-451 human resource evaluation in org. [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=572]
 • 460-451 SEMINAR IN HUMAN RESOU MANAGE ภาค 2/2554 อ.พัฒนิจ [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=3980]
 • 460-451 SEMINAR IN HUMAN RESOU MANAGE ภาค 2/2555 อ.พัฒนิจ [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=4822]
 • 460-551 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 01 หาดใหญ่ อ.พัฒนิจ [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=4727]
 • 460-551 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 02 หาดใหญ่ อ.พัฒนิจ [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=4728]
 • 460-551 การจัดการองค์การและทุนทรัพยากรมนุษย์ [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=3769]
 • 460-551 การจัดองค์กรและทุนทรัพยากรมนุษย์ ภาค1/2556 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=5397]
 • 460-611 การจัดการกลยุทธ์ กลุ่ม 01 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=3695]
 • 460-611 Strategic Management 1/57 กลุ่ม 01 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=6078]
 • 460-611 Strategic Management 1/57 กลุ่ม 02 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=6079]
 • 460-611 Strategic management sec 01 ปี 2555 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=4577]
 • 460-611 การจัดการกลยุทธ์ กลุ่ม 01 ปี 2556 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=5388]
 • 460-611 การจัดการกลยุทธ์ กลุ่ม 02 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=3696]
 • 460-611 การจัดการกลยุทธ์ กลุ่ม 02/2555 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=4651]
 • 460-611 การจัดการกลยุทธ์ ภาค 1 ปี2556 กลุ่ม 02 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=5389]
 • 460-619 Strategic Management Sec.01 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=560]
 • 460-619 Strategic Management Sec.02 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=561]
 • 460-619 การจัดการเชิงกลยุทธ (2/2552) section 02 อ.พัฒนิจ [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=2063]
 • 460-619 การจัดการเชิงกลยุทธ (2/2552)sec 01 อ.พัฒนิจ [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=2061]
 • 470-412 Operations Management ภาค 2/2555 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=4940]
 • 471-305 กฏหมายธุรกิจ (2/2552) [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=2171]
 • 475-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 01 ภาค1/2556 [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=5413]
 • 475-300 การฝึกงาน [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=5942]