Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of CHITCHAMAI OVATLARNPORN
ช่วยลบรายวิชาค่ะ
by CHITCHAMAI OVATLARNPORN - Thursday, 15 October 2015, 01:13 PM
 
เรียนผู้ดูแลระบบ

ช่วยลบรายวิชา Advanced Pharm Sci II  ของ อ.ชิตชไม
ให้ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
 อ.ชิตชไม
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: ช่วยลบรายวิชาค่ะ
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Thursday, 15 October 2015, 04:23 PM
 
ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ

  • Advanced Pharm Sci II [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=1062]
  • Advanced Pharm Sci II [http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=1063]