Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: เข้า media strem ไม่ได้ค่ะ
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Friday, 21 August 2015, 10:30 AM
 
จากเครื่องของผมก่อนจะเข้าใช้งานมันจะให้ติดตั้ง Microsoft Office Animation Runtime หลังจากติดตั้งแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปัญหาดังกล่าวจะเกิดจากความเร็วของอินเตอร์เน็ตหรือไม่ ถ้าจะลองทดสอบโดยการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสาย LAN จะได้หรือเปล่าครับ