Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: รายวิชาที่ลงทะเบียนไม่มีใน My courses
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Saturday, 13 September 2014, 10:44 PM
 
ผมลองตรวจสอบกับฐานข้อมูลของทะเบียนกลางก็ไม่พบว่าน้องได้ลงทะเบียนวิชา 890-101 ไว้นะครับ รบกวนลอง login เข้าสู่ระบบ sis.psu.ac.th แล้วส่งภาพหน้าจอวิชาที่ลงทะเบียนมานะครับ