Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: กรอกการประเมิณของอาจารย์ผิดสามารถประเมินใหม่ได้ไหม
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Sunday, 12 January 2014, 10:06 PM
 
ผมลบข้อมูลแบบประเมินก่อนหน้าให้แล้วครับ สามารถเข้าไปทำแบบประเมินใหม่ได้เลยครับ