Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: ไม่มีชื่อในรายวิชาที่ลงทะเบียน
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Wednesday, 30 October 2013, 10:17 AM
 
ข้อมูลการลงทะเบียนนักศึกษาของทะเบียนกลางกับข้อมูลรายวิชาของนักศึกษาที่อยู่ในระบบ LMS ไม่ได้เชื่อมต่อกันโดยตรงครับ ถึงแม้ว่านักศึกษาจะลงทะเบียนกับทะเบียนกลางเรียบร้อยแล้วแต่ก็อาจจะไม่ปรากฏรายวิชาดังกล่าวในระบบ LMS ก็เป็นได้

การเพิ่มชื่อตนเองเข้าสู่รายวิชาในระบบ LMS มีหลายวิธีครับ แต่ในกรณีที่น้องทำด้วยตนเองก็ขอให้แน่ใจว่ารายวิชาที่น้องสมัครเข้าไปนั้นถูกรายวิชานะครับ (ในระบบ LMS มีรายวิชาที่มีรหัสเดียวกันอยู่หลายรายวิชา) ถ้าสมัครเข้าเป็นผู้เรียนถูกรายวิชาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ สามารถใช้งานระบบ LMS ได้ตามปกติเหมือนเพื่อนๆ ครับ