Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of Panyarak Ngamsritragul
Re: สับสนเรื่องห้องสอบค่ะ
by Panyarak Ngamsritragul - Friday, 26 July 2013, 05:30 PM
 
กรณีที่มีห้องสอบหลายห้อง เจ้าหน้าที่จะจัดทำรายชื่อ นศ. ที่ต้องสอบในแต่ละห้องไว้ล่วงหน้าครับ ควรไปติดต่อคณะที่เป็นเจ้าของรายวิชาดูว่า เขาประกาศไว้ที่ไหนนะครับ