Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: เพิ่งรายวิชาไม่ได้
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Monday, 10 June 2013, 05:30 PM
 
ในรายวิชาเหล่านี้ผู้สอนได้ปิดการสมัครด้วยตนเองของนักศึกษาไว้ครับ โดยปกติแล้วรายวิชาเหล่านี้ผู้สอนจะเป็นผู้นำรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนจากทะเบียนกลางมาใส่ในรายวิชา ถ้าวิชาใดที่สมัครด้วยตนเองไม่ได้ก็ต้องติดต่อผู้สอนให้จัดการให้ครับ