Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of PHAKINEE JESO
ไม่มีรายวิชา890-101 ในLMS
by PHAKINEE JESO - Friday, 7 June 2013, 02:56 PM
 
ไม่มีรายวิชา890-101ในLMS ค่ะ
ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว เลยเข้าLMS แต่ไม่ปรากฏรายวิชาeng 1 
จึงไม่สามารถทำการบ้านได้ค่ะ
ชื่อ น.ส.ภคินี เจ๊ะโส๊ะ 5510410060
setion  45 
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: ไม่มีรายวิชา890-101 ในLMS
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Friday, 7 June 2013, 03:40 PM
 
ผมได้เพิ่มชื่อของน้องเข้าเป็นผู้เรียนในรายวิชา 890-101 ให้แล้วครับ
ผมเข้าใจว่าน้องคงเพิ่งจะลงทะเบียนเรียบร้อยวันนี้จึงยังไม่มีชื่อเป็นผู้เรียนในรายวิชาดังกล่าว ระบบ LMS จะมีข้อมูลการลงทะเบียนช้ากว่าของทะเบียนกลาง 1 วันนะครับ