Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: เข้ารายวิชา 890-101 ไม่ได้ มันล็อคอยู่ค่ะ
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Tuesday, 26 March 2013, 04:07 PM
 
เนื่องจากข้อมูลงานทะเบียนล่าสุดที่ทาง LMS ได้มายังไม่มีข้อมูลการลงทะเบียนของน้องและรายวิชา 890-101 ก็มีการตั้งรหัสผ่านในการเข้าสมัครไว้จึงทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น

ผมได้ติดต่อคุณกฤษฎาให้ทำการเพิ่มชื่อของน้องเข้าไปในรายวิชาแล้ว ตอนนี้น้องน่าจะเข้าใช้งานรายวิชาดังกล่าวได้แล้วครับ