Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: การประชาสัมพันธ์ LMS
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Tuesday, 26 March 2013, 05:00 PM
 
- ด้านการประชาสัมพันธ์ระบบ สำหรับอาจารย์ใหม่จะมีการแนะนำระบบ LMS ในการอบรม Basic Teaching ซึ่งเป็นการอบรมการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ให้กับอาจารย์ใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าอบรมต่อที่การอบรมการใช้งานระบบ LMS ได้ครับ สำหรับภาคการศึกษา 1/2556 จะมีการเปิดระบบ LMS2 ซึ่งใช้งาน Moodle 2 ให้ลองใช้งานไปคู่ไปกับระบบ LMS ปัจจุบัน เพราะส่วนต่างด้านการใช้งานระบบน่าจะทำให้ผู้ใช้สับสนพอสมควรเลยใช้วิธีเปิดระบบขนานกันไปก่อนแล้วค่ายย้ายมารวมระบบเดียวกัน ซึ่งก็จะอาศัยการประกาศระบบใหม่เป็นการประชาสัมพันธ์ระบบ LMS อีกทางหนึ่งครับ

- ผมได้เพิ่ม User statistic บนหน้าแรกของระบบ LMS แล้วครับ จะอยู่ด้านขวาล่างของหน้าจอ

- การเชื่อมโยงระบบ LMS ระหว่างวิทยาเขตปัจจุบันยังไม่มีครับ แต่ละวิทยาเขตจะมีระบบ LMS เป็นของตนเองและแยกกันดูแล และในบางวิทยาเขตก็มีการใช้งานระบบ LMS หลายระบบด้วย การทำให้ระบบเชื่อมโยงกันจึงต้องมีการประสานงานกันในหลายด้าน สำหรับวิทยาเขตที่น่าจะเริ่มทำได้ก่อนคือ หาดใหญ่-ภูเก็ต เนื่องจากการพัฒนาของระบบไปในแนวทางเดียวกัน

- ข้อมูล Market share คงจะใช้วิธีแจ้งไปยังแต่ละคณะให้อาจารย์ทำแบบสอบถามแบบ online เพื่อหาข้อมูลการใช้งานครับ เช่น ใช้ระบบ LMS ตัวไหน, จำนวนวิชาที่สร้างใน LMS/จำนวนวิชาที่สอนจริง, ปริมาณเวลาที่ใช้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลในรายวิชา เป็นต้น ในส่วนการใช้งานของนักศึกษาจะแปรผันกับการใช้งานของอาจารย์ ถ้าวิชาที่นักศึกษาเรียนถูกสร้างเป็นรายวิชาในระบบ LMS นักศึกษาก็น่าจะเข้าไปใช้งานโดยอัตโนมัติครับ

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากครับสำหรับข้อเสนอแนะที่มีให้ต่อระบบ LMS