Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: ไม่สามารถสมัครเป็นเข้าวิชา221-102ได้
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Wednesday, 4 July 2012, 08:37 AM
 
สาเหตุเป็นเพราะผู้สอนได้ทำการตั้งค่าการสมัครรายวิชาเอาไว้ทำให้นักศึกษาไม่สามารถสมัครเข้าสู่รายวิชาได้ครับ ในกรณีนี้ให้ติดต่อผู้สอนให้ทำการเพิ่มชื่อของนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาหรือทำการปรับการตั้งค่าของรายวิชาใหม่ครับ