Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: ไม่มีรายวิชา 245-530 Modern Administration and Management ใน My courses
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Thursday, 14 June 2012, 08:46 AM
 
ผมค้นหาข้อมูลในระบบด้วยคำว่า '245-530' และ 'Modern Administration and Management' ก็ไม่พบรายวิชานี้ในระบบ LMS ครับ เป็นไปได้ว่าวิชานี้อาจจะถูกสร้างโดยใช้ชื่ออื่นหรือยังไม่ถูกสร้างขึ้นในระบบ LMS ซึ่งคงต้องสอบถามอาจารย์ผู้สอนนะครับ

หากรายวิชานี้ได้ถูกสร้างไว้แล้วก็อาจจะขอให้ผู้สอนทำการนำรายชื่อนักศึกษาจากทะเบียนกลางใส่เข้ามาในรายวิชาก็จะทำให้นักศึกษาเห็นรายวิชาดังกล่าวใน My courses และสามารถเข้าใช้งานได้ครับ

วิธีการนำรายชื่อนักศึกษาจากทะเบียนกลางเข้าสู่รายวิชา (สำหรับอาจารย์)