145-371 เสริมสร้างวิชาชีพสัตวแพทย์ 2: ชุมชนพหุวัฒนธรรมสัมพันธ์สำหรับสัตวแพทย์
(145-371)

บทบาทของสัตวแพทย์ และแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มนุษยสัมพันธ์ บทบาทผู้นำและการสร้างทีม เทคนิคการเข้าชุมชนและการเรียนรู้สภาพชีวิตชุมชนพหุวัฒนธรรม การเข้าประชุมกลุ่มและการประสานงาน การวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน หลักการวิจัยชุมชนเชิงปริมาณและคุณภาพ การเขียนโครงการ การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การประเมินโครงการ