วิชา 135-302 Pathology เทอม 1-2558
(พยาธิวิทยา 1-2558)

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจภาวะที่เป็นโรค สาเหตุ และกระบวนการเกิดโรค
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ  ตลอดจนระบบอวัยวะของร่างกาย
เมื่อเกิดพยาธิสภาพ  อาการ  และการตอบสนองของร่างกายต่อพยาธิสภาพ