135-301 เทคนิคเนื้อเยื่อวิทยาและเซลล์วิทยา (Techniques in Histology and Cytology) (1/2558)
(135-301 TECH IN HISTOLOGY & CYTOLOGY (1/2558))

เทคนิคในการเตรียมชิ้นเนื้อที่ได้จากอวัยวะต่างๆ การเตรียมเซลล์จากสารคัดหลั่ง จากเลือด การย้อมสีฮีมาท๊อกซีลิน อีโอซิน ชิ้นเนื้อและเซลล์ เพื่อการศึกษาเนื้อเยื่อวิทยาและเซลล์วิทยา เพื่อการวิจัย และวินิจฉัยโรค เทคนิคอิมมูโนฮิสโตเคมิสทรี เทคนิคอินซิตูไฮบริไดเซชั่น การตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
Techniques in preparation of tissue from organ systems. The preparation of cells from body fluid blood. The hematoxylin eosin staining of tissue and cells for histological and cytological study for research and diagnosis. Immunohistochemistry, In situ hybridization, Immunofluorescent, and Electron mycroscopy