135-475 เทคนิคการแพทย์ชุมชน (Community Medical Technology) เทอม 1/2558
(135-475 COMMUNITY MEDICAL TECH (1/2558))

การฝึกปฏิบัติงานจริงในชุมชนที่กำหนดให้ การสำรวจอนามัยชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล วินิจฉัยอนามัยชุมชนที่รับผิดชอบ
Practice the work in the community, community health survey, data analysis and presentation, community diagnosis.