895-545เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
(วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ)

การจัดระบบข้อมูล เทคนิค และปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์