850-315-Food Quality Evaluation and Control
(850-315 (2/2556))

คุณภาพและความสำคัญของการควบคุมคุณภาพอาหาร ปัจจัยคุณภาพและหลักการตรวจวัดคุณภาพอาหารที่สำคัญได้แก่สีความหนืดเนื้อสัมผัสขนาดรูปร่างตำหนิและสิ่งแปลกปลอมและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสมาตรฐานและการจัดระดับขั้นกฎหมายอาหารของไทยและสากล