Moodle  
You are not logged in. (Login)
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Page:  1  2  ()
Courses 
640-392 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กลุ่ม 01 เทอม1/2560 (ประเมินผลรายวิชา)This course requires an enrolment key
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก กลุ่ม 03 (ประเมินผลรายวิชา เทอม 1/2560)
640-213 ภูมิปัญญาตะวันออกและการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน ตอน 02 (ประเมินรายวิชา 1/2560)
640-221 เทคนิคการพยาบาล ตอน 02 (ประเมินรายวิชา 1/2560)
640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ตอน 04 (ประเมินผลรายวิชา 1/2560)This course requires an enrolment key
640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ตอน 03 (ประเมินผลรายวิชา 1/2560)This course requires an enrolment key
640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ตอน 02 (ประเมินผลรายวิชา 1/2560)This course requires an enrolment key
640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ตอน 01 (ประเมินผลรายวิชา 1/2560)This course requires an enrolment key
640-222 หลักกระบวนการพยาบาล ตอน 02 (ประเมินผลรายวิชา 1/2560)This course requires an enrolment key
640-222 หลักกระบวนการพยาบาล ตอน 01 (ประเมินผลรายวิชา 1/2560)This course requires an enrolment key
640-422 การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล (ประเมินรายวิชา 1/2560)
640-221 เทคนิคการพยาบาล ตอน 01 (ประเมินรายวิชา 1/2560)
640-213 ภูมิปัญญาตะวันออกและการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน ตอน 01 (ประเมินรายวิชา 1/2560)
640-171 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (ประเมินรายวิชา 1/2560)
640-491 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล ตอน 01 (ประเมินรายวิชา 1/2560)
640-323 การพยาบาลภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย (ประเมินผลรายวิชา 1/2560)This course requires an enrolment key
640-214 โภชนบำบัด (ประเมินผลรายวิชา 1/2560)This course requires an enrolment key
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล (1/2560)
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก กลุ่ม 04 (ประเมินผลรายวิชา เทอม 1/2560)
640-321 การพยาบาลเด็ก (ประเมินผลรายวิชา เทอม 1/2560)