Moodle  
You are not logged in. (Login)
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Faculty of Communication Science
  • แนวคิดและวิธีการโปรแกรมเชิงออบเจกต์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงอ็อบเจกต์ การใช้ยูเอ็มแอล อ็อบเจกต์คลาส การสืบทอดคุณสมบัติ การสื่อสารระหว่างออบเจกต์ โพลิมอฟิซึม โอเวอร์โหลด หลักภาษาโปรแกรมระดับสูงสำหรับการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์

  • Independent Project 2

  • หลักการเขียนบท การออกแบบตัวละคร และการเขียนบทภาพ
  • โครงสร้างและการจัดการองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กร วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง การออกแบบส่วนนำเข้าและส่วนแสดงผล การพัฒนา การบำรุงรักษา และการประเมินระบบ
  • การโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน กระบวนการเขียนโปรแกรม ผังงานโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ชนิดข้อมูลและตัวแปร โครงสร้างควบคุมแบบเลือกและแบบทำซ้ำ แถวลำดับ ฟังก์ชัน การส่งผ่านค่าให้โปรแกรมย่อยแบบต่าง ๆ การจัดการข้อมูลเข้าและการแสดงผล การเข้าถึงแฟ้มข้อมูล