Moodle  
You are not logged in. (Login)
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Department of Civil and Commercial Code
  • ความเป็นมาและพัฒนาการของการคลังภาครัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างการคลังภาครัฐกับสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคลังภาครัฐ เครื่องมือทางการคลังที่รัฐใช้ในการบริหารประเทศ ระบบภาษีอากร หลักกฎหมายทั่วไปของงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ การควบคุมตรวจสอบการใช้งบประมาณและการตรวจเงินแผ่นดิน