Moodle  
You are not logged in. (Login)
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Faculty of Economics
  • วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
  • หลักเศรษฐศาสตร์อธิบายพฤติกรรมของคนภายใต้ความจำกัดของทรัพยากรและปัจจัยต่างๆ ในรอบสี่สิบกว่าปีมานี้ นักเศรษฐศาสตร์สนใจศึกษาประเด็นกฎหมายขึ้น เนื่องจากกฎหมายมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของคน ประเด็นที่นักเศรษฐศาสตร์สนใจศึกษามากขึ้น ได้แก่ กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจของคนเราอย่างไร ผลกระทบต่อสวัสดิการทางสังคมจากการออกกฎหมายต่างๆ ปัญหาการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ กฎหมายว่าด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน กฎหมายสัญญา กฎหมายละเมิด เป็นต้น การศึกษาในเรื่องเหล่านี้ ทำให้เกิดองค์ความรู้พัฒนาเป็นวิชาใหม่คือ Economic Analysis of Law หรือ Economic Approach to Law หรือ Law and Economics ตำราเล่มแรกที่อธิบายวิชานี้แต่งโดยนักกฎหมายมหาวิทยาลัยชิคาโก ชื่อ Richard A. Posner ในปี 1973 ปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในสหรัฐอเมริกา (Court of Appeals, Seventh Circuit) กล่าวกันว่าการวิเคราะห์กฎหมายด้วยเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ (Law and Economics Movement) เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยชิคาโก มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือเป็นแหล่งรวมนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำหลายคน ได้แก่ Stigler, Friedman, Coase, Becker, Buchanan, Lucas เป็นต้น ซึ่งมีบทบาทในการวางรากฐานการศึกษาเศรษฐศาสตร์สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้หลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าวิชานี้มีความสำคัญมากขึ้นก็คือ ปัจจุบันนี้มีการจัดพิมพ์วารสารด้านเศรษฐศาสตร์กับกฎหมายทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปรวม 8 วารสาร อีกทั้งในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกายังมีนักเศรษฐศาสตร์ร่วมสอนในคณะนิติศาสตร์อีกด้วย หรือในหลาย ๆ กรณีสาขาเศรษฐศาสตร์คือปริญญาเอกสำหรับผู้จบการศึกษาเบื้องต้นทางกฎหมายมาแล้ว ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย ซึ่งโดยส่วนมากเป็นการนำเอาแนวคิดเศรษฐศาสตร์จุลภาคมาวิเคราะห์ประเด็นกฎหมาย เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
    อนึ่ง วิชานี้ไม่ใช่การศึกษากฎหมายไทยแบบที่มีการศึกษาในทางนิติศาสตร์โดยทั่วไป เพราะในเบื้องต้น Economic Analysis of Law มีรากฐานและพัฒนาการมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law หรือ Case Law) แต่ในรายวิชานี้จะเป็นการนำวิธีวิทยาในทางเศรษฐศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจมิติเชิงประสิทธิภาพของระบบและสถาบันกฎหมายต่าง ๆ ในเชิงเปรียบเทียบ อาทิ การนำเอาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์ระบบกฎหมายกรรมสิทธิ์ สัญญา ละเมิด หรืออาญา เป็นต้น ว่ากฎหมายเหล่านี้ที่เป็นอยู่ (Positive law and economics) มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์อย่างไร และกฎหมายควรมีกลไกเยียวยาความเสียหายอย่างไรเมื่อมีการขัดแย้งแห่งสิทธิเกิดขึ้น รวมถึงการพิจารณาถึงนโยบายทางกฎหมายที่ควรจะเป็นด้วย (Normative law and economics) โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจกฎหมายในบริบทต่าง ๆ และเพื่อให้สามารถนำความรู้และวิธีคิดตามแนวกระแสหลัก (Mainstream law and economics) มาปรับใช้ได้กับระบบกฎหมายแบบประมวลของไทย ในการเรียนวิชานี้จึงจะให้ความสำคัญกับการเปรียบเทียบเชิงสถาบันกฎหมายด้วย (Comparative law and economics)