Moodle  
You are not logged in. (Login)
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Department of Agricultural Development
Page:  1  2  ()
Courses 
520-451 การพัฒนาธุรกิจทางการเกษตร 2/2560 This course allows guest users to enter
520-611 Research Methodology in Agricultural Development (2/2560)This course requires an enrolment keyInformation
520-333 หลักการบริหารจัดการและมาตรฐานสากล (2/2560)This course allows guest users to enterInformation
520-451 การพัฒนาธุรกิจทางการเกษตร 2/2559 Rungrat
520-321 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาการเกษตร
520-41 การพัฒนาธุรกิจทางการเกษตร
520-312 องค์กรและสถาบันเกษตรกร1/2559
520-331 การวิจัยทางพัฒนาการเกษตรเบื้องต้น (1/2558) อาจารย์พิไลวรรณ ประพฤติThis course requires an enrolment key
การวิจัยทางพัฒนาการเกษตรเบื้องต้นThis course requires an enrolment key
520-524 การพัฒนาองค์กรและการเป็นผู้นำ (อ.พิไลวรรณ)
520-331 การวิจัยทางพัฒนาการเกษตรเบื้องต้น (2557/2) อาจารย์พิไลวรรณ ประพฤติThis course requires an enrolment key
520-312 องค์กรและสถาบันเกษตรกร
เศรษฐกิจชุมชน Community EconomyInformation
COMMUNITY ECONOMYInformation
520-331การวิจัยทางการพัฒนาการเกษตร1/2556 รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข
ข้อมูลภาพ
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
หลักการพัฒนาการเกษตร ภาคเรียนที่2_2555This course requires an enrolment key
หลักการพัฒนาการเกษตร ภาคเรียนที่2_2555Information
Principle of Agricultural Development 2/2554